Со цел да се задоволат разните потреби на купувачите а воедно и непрекината работа
на територија на град Св.Николе обезбеден е превоз на купените атрикли бесплатно
до прва врата на објект, куќа, зграда во термин кој му одговара на продавачот.Во
лоши врменски услови испораката се поместува во подобар термин како производот
би стигнал безбедно до купувачот.
За поголеми растојанија превозот на стоката се наплаќа по договор, а важат истите услови
за испорака до прва врата на објект во термин кој му одговар на продавачот.

Сите други начини на испорака спаѓаат во опција ПРЕМИУМ и се наплаќаат посебно.
Во колку купувачот инсистира итна испорака за неа плаќа 500 денари на касата на продавницата.

Ви благодариме на разбирањето
ТД ДАНИТА-НИК ДООЕЛ